Tư vấn và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong đời sống hàng ngày, kinh doanh và các lĩnh vực khác như đất đai, xây dựng, dân sự, lao động, tài chính, thương mại và hình sự.

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, thừa kế, vay vốn, kinh doanh, thuế và các lĩnh vực pháp lý khác.

Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân trong các vụ án và tranh chấp dân sự, lao động, kinh doanh, thương mại cũng như hỗ trợ pháp lý trong các vụ án hình sự.