Chúng tôi cam kết giữ bí mật thông tin của khách hàng khi thực hiện dịch vụ pháp lý và cả khi đã kết thúc dịch vụ đó.
Không và sẽ không khi nào sao chép, mô phỏng, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào biết khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Quý khách hàng.


Không sử dụng bất kỳ thông tin bảo mật mà Quý khách hàng đã cung cấp phục vụ cho các mục đích khác ngoài công việc được giao.


Tích cực bảo vệ các thông tin bảo mật khỏi bị sử dụng trái phép, bị tiết lộ và truy cập hoặc bị làm hư hại hay phá hoại.
Giao trả lại cho Quý khách hàng toàn bộ các tài sản thuộc về Quý khách đã cung cấp cho bên chúng tôi trong quá trình làm việc. Các thông tin đó phải được hoàn trả hoặc bị hủy