Viết di chúc đối với tài sản thay đổi giá trị liên tục ?

Số cổ phần trong công ty cổ phần và sổ tiết kiệm, các tài sản này đều có đặc điểm là giá trị tài sản không cố định mà nó có thể tăng lên hoặc giảm đi làm cho người viết di chúc không biết thể hiện trong di chúc như thế nào.

Người để lại di chúc cần phải ghi rõ trong di chúc của mình  thông tin cụ thể về sổ tiết kiệm và số cổ phần mà người đó định đoạt trong di chúc.

Ví dụ như :    (Số tiết kiệm số………., tại ngân hàng……chi nhánh…… ;   … ?.....cổ phần thuộc sở hữu của tôi tại Công ty ………., loại cổ phần……).

Như vậy người được nhận thừa kế sẽ có đầy đủ quyền đối với cổ phần và sổ tiết kiệm của người để lại di sản.