Tư vấn Quản trị

Tư vấn Quản Trị

Các dịch vụ tư vấn của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

  • Tư vấn về các hình thức và cấu trúc doanh nghiệp, điều kiện và thủ tục thành lập

  • Soạn thảo hồ sơ pháp lý doanh nghiệp: Điều lệ, Hợp đồng Liên doanh, Qui chế Hoạt động, Thỏa thuận Cổ đông/Thành viên, Chính sách Kiểm soát và Tuân thủ Nội bộ;

  • Tư vấn soạn thảo, rà soát các Quyết định, Nghị quyết, Biên bản nội bộ đảm bảo tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật;

  • Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị và thông qua các Quyết định trong doanh nghiệp;

  • Tư vấn soạn thảo và hoàn thiện các báo cáo định kỳ tháng/quý/năm của doanh nghiệp cho cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình hoạt động doanh nghiệp.

  • Tư vấn, soạn thảo và trợ giúp khách hàng trong việc đàm phán các hợp đồng kinh doanh hoặc thương mại;

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư và kinh doanh thương mại của khách hàng