Tư vấn Đầu tư

Tư vấn Đầu tư

Chúng tôi cung cấp cho các nhà đầu tư các dịch vụ sau đây:

 • Giới thiệu cho nhà đầu tư địa điểm thực hiện dự án, trong khu công nghiệp, ngoài khu công nghiệp.

 • Giới thiệu đối tác hợp tác đầu tư, giới thiệu bên liên doanh triển khai dự án;

 • Tư vấn và đề xuất hình thức, phương thức đầu tư phù hợp với pháp luật, với cam kết của WTO và với pháp luật đầu tư Việt Nam.

 • Cử luật sư giỏi cùng khách hàng đàm phán với các đối tác về phương án hợp tác đầu tư dự án tại Việt Nam;

 • Tư vấn và soạn thảo các tài liệu xin chủ trương cấp phép dự án.

 • Tư vấn và soạn thảo hồ sơ pháp lý để xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

 • Nộp và theo dõi hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư tại Sở kế hoạch đầu tư và Ban quản lý khu công nghiệp và các cơ quan cấp phép khác;

 • Theo dõi và làm việc với cơ quan cấp phép để giải trình và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư;

 • Tiến hành thủ tục sau cấp phép gồm thủ tục liên quan tới đất đai, xây dựng và thuế.

 • Liên hệ, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải đáp thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

 • Thực hiện các thủ tục sau khi giấy chứng nhận đầu tư được cấp để triển khai dự án, bao gồm cả các thủ tục về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình dự án, các thủ tục với cơ quan thuế, ngân hàng...;

 • Tư vấn về các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án trên thực tế, ví dụ chế độ báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Tư vấn về tuân thủ pháp luật cho các dự án khi triển khai, đi vào hoạt động. Tư vấn và hỗ trợ các công việc cần thiết ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư để doanh nghiệp hoặc dự án có thể hoạt động hoặc triển khai theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch của khách hang.