Tư vấn Chứng khoán

Tư vấn Chứng khoán

Các nội dung tư vấn cụ thể của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán, thị trường vốn;

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý đối với các công ty đại chúng và các công ty niêm yết;

 • Tư vấn luật về nghiệp vụ chứng khoán như hoạt động môi giới, bảo lãnh, đầu tư chứng khoán, tự doanh;

 • Tư vấn luật về thủ tục liên quan đến hoạt động chào bán, niêm yết, đăng ký, giao dịch chứng khoán, cầm cố chứng khoán tại các sở giao dịch;

 • Tư vấn thành lập, tổ chức và hoạt động các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán;

 • Tư vấn tuân thủ pháp luật chứng khoán của các tổ chức niêm yết, công bố thông tin;

 • Tư vấn pháp lý về các hoạt động môi giới, bảo lãnh, đầu tư chứng khoán;

 • Tư vấn luật về vấn đề tăng vốn, chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành riêng lẻ của các doanh nghiệp;Tư vấn về qui trình và phương thức phát hành, chào bán, IPO và niêm yết cổ phiếu.

 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến việc tăng vốn, chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành riêng lẻ;

 • Tư vấn thương lượng, đàm phán, giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán;

 • Các tư vấn về chứng khoán và thị trường vốn khác.

 • Tư vấn thành lập và hoạt động của các quỹ đầu tư trong nước, bao gồm quỹ đầu tư dạng đóng hoặc dạng mở, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc bất động sản;

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý cho các quỹ đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam hoặc tiến hành các hoạt động đầu tư khác như mua bán công ty tư nhân, vay chuyển đổi và các hoạt động đầu tư tài chính khác;

 • Tư vấn và tham gia đàm phán, giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán.