Tư vấn cạnh tranh

Tư vấn Cạnh tranh

Các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực pháp luật cạnh tranh của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn về khía cạnh pháp lý và chính sách cạnh tranh của Việt Nam và quốc tế;

 • Tư vấn, soạn thảo các văn bản pháp lý của khách hàng đảm bảo khách hàng có thể thực hiện được ý tưởng kinh doanh của mình nhưng vẫn tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật cạnh tranh;

 • Cung cấp ý kiến pháp lý, đánh giá khả năng vi phạm pháp luật cạnh tranh đối với các giao dịch hiện tại và kế hoạch hợp tác của các khách hàng;

 • Tư vấn về khía cạnh pháp lý của luật cạnh tranh trong các dự án mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

 • Đưa ra các ý kiến pháp lý, đánh giá khả năng vi phạm pháp luật cạnh tranh đối với các giao dịch kinh doanh của khách hàng;

 • Tư vấn về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ:

 • Tư vấn, chuẩn bị các hồ sơ thông báo về tập trung kinh tế;

 • Tư vấn pháp lý liên quan tới các hồ sơ xin hưởng miễn trừ đối với các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế;

 • Tư vấn, chuẩn bị các hồ sơ thông báo về tập trung kinh tế;

 • Tư vấn thủ tục, đại diện cho khách hàng trong việc khiếu nại/khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh (hành vi hạn chế cạnh tranh và cạnh tranh không lành mạnh);

 • Tư vấn thủ tục, đại diện cho các bên trong việc khiếu nại và/hoặc khởi kiện đối với hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh tại Hội đồng cạnh tranh hoặc tại tòa án.

 • Tư vấn xây dựng các chương trình tuân thủ pháp luật cạnh tranh.