Tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai

Liên quan đến lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai - nhà ở, chúng tôi có kinh nghiệm:

  • Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định ai là người sở hữu, sử dụng hợp pháp  đất đai, nhà ở;
  • Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng  chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai, nhà ở;
  • Giải quyết tranh chấp thừa kế, tranh chấp tài sản chung là đất đai, nhà ở;
  • Giải quyết tranh chấp đòi đất đai, nhà ở;
  • Giải quyết Tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh đất đai, nhà ở;
  • Giải quyết Tranh chấp đất đai về chia tài sản chung, tài sản vợ chồng là đất đai, nhà ở;
  • Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;
  • Giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng đất đai, nhà ở.