Thuế & Bảo hiểm

Thuế & Bảo Hiểm

Các tư vấn của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn chung về các quy định pháp luật về thuế, các chính sách và ưu đãi về thuế liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của khách hàng;

 • Đề xuất các giải pháp tối ưu về thuế cho các giao dịch dự kiến của khách hàng;

 • Tư vấn tuân thủ các nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp;

 • Lập hồ sơ và đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục xin hưởng mức thuế ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế;

 • Tư vấn và đại diện cho khách hàng làm việc với các cơ quan xây dựng chính sách thuế của Việt Nam nhằm đạt được những chính sách thuế hợp lý;

 • Giải quyết tranh chấp về thuế của khách hàng với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các cơ quan thuế địa phương.

 • Tư vấn chung về pháp luật bảo hiểm;

 • Tư vấn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam;

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến phát triển các sản phẩm bảo hiểm;

 • Tư vấn soạn thảo, rà soát các hợp đồng bảo hiểm;

 • Đại diện cho khách hàng trong các tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm.

 • Nghiên cứu và đưa ra ý kiến pháp lý về thuế cho các giao dịch dự kiến của khách hàng;

 • Tư vấn hoạt động tuân thủ pháp luật thuế của doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

 • Nghiên cứu, tư vấn và lập hồ sơ, đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục xin hưởng mức thuế ưu đãi, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế tại cơ quan thuế có thẩm quyền;

 • Tư vấn, đưa ra ký kiến pháp lý và đại diện theo ủy quyền cho khách hàng làm việc với các cơ quan xây dựng chính sách thuế của Việt Nam nhằm đạt được những chính sách thuế hợp lý;

 • Tư vấn về các quy định pháp luật về thuế, các chính sách miễn và ưu đãi về thuế liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của khách hàng;

 • Giải quyết tranh chấp về thuế của khách hàng với các cơ quan quản lý thuế như Bộ tài chính, tổng cục thuế, cục thuế và chi cục thuế.

 • Tư vấn về các qui định pháp luật liên quan đến Thuế thu nhập doanh nghiệp, Thuế giá trị gia tăng (VAT), Thuế xuất nhập khẩu, Thuế nhà thầu, Thuế thu nhập cá nhân, v.v.

 • Cùng các đối tác nước ngoài tư vấn về các cấu trúc thuế xuyên biên giới nhằm giúp khách hàng hưởng lợi các chính sách thuế của các quốc gia thành viên của các hiệp định về thuế mà Việt Nam có tham gia.

 • Hỗ trợ và/hoặc đại diện khách hàng giải quyết các vướng mắc liên quan đến việc tính và nộp thuế.