Thủ tục thông báo thành lập địa điểm kinh doanh?

THỦ TỤC THÔNG BÁO THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

1. Thủ tục được quy đinh tại khoản 2 Điều 33 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

“Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Doanh nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

  • a) Mã số doanh nghiệp;
  • b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);
  • c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
  • d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh;
  • đ) Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đứng đầu địa điểm kinh doanh;
  • e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.”

2. Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc

3. Kết quả: thông tin về địa điểm sẽ được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (nếu doanh nghiệp yêu cầu)

Xem thêm các tư vấn về: