Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn nước ngoài ?

Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn nước ngoài

Căn cứ Luật đầu tư năm 2014, Luật doanh nghiệp năm 2014 theo đó các công ty có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp 02 loại giấy tờ thay thế cho giấy chứng nhận đầu tư trước đây là:

 1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Thủ tục điều chỉnh tổng vốn thực hiện dự án

Đối với trường hợp vốn thực hiện dự án bằng với vốn điều lệ công ty thì doanh nghiệp sẽ phải làm thủ tục điều chỉnh tổng vốn thực hiện dự án bằng hoặc cao hơn vốn điều lệ mà công ty dự định tăng. Hồ sơ điều chỉnh vốn thực hiện dự án gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Biểu mẫu I-7 Biểu mẫu trong thông tư 16/2015/TT-BKHĐT)
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư tới thời điểm điểm chỉnh
 • Bản Giải trình về việc nhà đầu tư tăng vốn thực hiện dự án, nêu rõ nguồn vốn tăng lên.
 • Biên bản họp của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tăng vốn thực hiện dự án
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh tăng vốn thực hiện dự án
 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất trước khi điều chỉnh vốn (Bản sao có xác nhận của công ty)
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục.

Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc

Cơ quan giải quyết: Phòng đầu tư nước ngoài – Sở kế hoạch đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất nơi thực hiện dự án

Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty

Sau khi doanh nghiệp thực hiện xong thủ tục tăng vốn thực hiện dự án, doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tăng vốn điều lệ tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư nơi công ty đặt trụ sở. Hồ sơ tăng vốn gồm có:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Biểu mẫu II-1, Phụ lục trong thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)
 • Biên bản họp của hội đồng thành viên/ cổ đông trong công ty về việc tăng vốn
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty/ thành viên/ cổ đông trong công ty về việc tăng vốn
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao có chứng thực)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực)
 • Văn bản ủy quyền cho người đại diện làm thủ tục
 • Chứng minh nhân dân của người đại diện làm thủ tục (Bản sao có chứng thực)
 • Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc