Thay đổi vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên?

THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Để tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên có hai cách thức:

  1. Chủ sở hữu công ty tự mình đầu tư thêm vốn điều lệ;
  2. Chủ sở hữu công ty huy động thêm vốn góp của người khác đối với trường hợp này công ty TNHH một thành viên cần tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình là công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.
Xem thêm các tư vấn về: