Thay đổi tên công ty trong Công ty cổ phần?

Thay đổi tên công ty trong Công ty cổ phần?

Tên mới của công ty vẫn phải tuân thủ các quy định trong việc đặt tên của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT);
  2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên của công ty;
  3. Bản sao hợp lệ biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên của công ty;
  4. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật;
  5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có): Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
     
Xem thêm các tư vấn về: