Tài chính Ngân hàng

Tài Chính & Ngân Hàng

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Nghiên cứu và đưa ra giải pháp để các ngân hàng thương mại thực hiện tài trợ vốn cho các dự án như hạ tầng, xây dựng, bất động sản;

 • Tư vấn giải pháp pháp lý để các ngân hàng thương mại thực hiện tài trợ vốn cho các dự án;

 • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và cử luật sư tham gia đàm phán các hợp đồng tín dụng, hợp đồng cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng vay, tài trợ dự án;

 • Thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và xử lý tài sản bảo đảm tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

 • Xây dựng các quy trình quản trị nội bộ, quy trình nghiệp vụ cho các ngân hàng, công ty tài chính;

 • Tư vấn về bảo hiểm vốn vay, phòng ngừa rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính;

 • Tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại các cơ quan tài phán như trọng tài và tòa án;

 • Các tư vấn về tài chính và ngân hàng khác.

 • Tư vấn các vấn đề về chính sách và pháp luật liên quan đến lĩnh vực tài chính và ngân hàng tại Việt Nam;

 • Tư vấn về cấu trúc hoặc mua bán các khoản vay và các giao dịch tài chính;

 • Tư vấn và/hoặc đại diện khách hàng đăng ký các khoản vay từ tại Ngân hàng Nhà nước.