Tái cấu trúc công ty, doanh nghiệp

Tái cấu trúc công ty, doanh nghiệp

Trong những năm gần đây, hoạt động đầu tư của nhiều doanh nghiệp trên thị trường được thực hiện một cách đa dạng về quy mô, loại hình, lĩnh vực, ngành nghề. Cơ cấu tổ chức và kinh doanh của doanh nghiệp thường khá phức tạp, không hiệu quả. Tái cấu trúc doanh nghiệp, hay tái cơ cấu mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn về tái cấu trúc của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá lại toàn bộ hiện trạng cấu trúc tổ chức và kinh doanh của mình, trên cơ sở đó giúp doanh nghiệp tổ chức lại, cơ cấu lại tổ chức và các hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả hơn.

Các tư vấn tái cơ cấu của chúng tôi bao gồm:

 • Nghiên cứu và đưa ra ý kiến pháp lý về tổ chức đánh giá lại cơ cấu tổ chức và kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp;

 • Tư vấn và tổ chức đánh giá lại cơ cấu tổ chức và kinh doanh hiện tại của doanh nghiệp, Nghiên cứu và tư vấn các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp, bao gồm cả sắp xếp lại các công ty thành viên, công ty liên kết, công ty con;

 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý, hành chính liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý để chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, ví dụ tư công ty TNHH sang công ty CP, từ tổng công ty lên tập đoàn;

 • Đưa ra ý kiến pháp lý và thực hiện thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đối cơ cấu sở hữu của các doanh nghiệp phù hợp với mô hình kinh doanh.

 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đối cơ cấu sở hữu của các doanh nghiệp;

 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến thay đổi cấu trúc các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Các tư vấn phá sản doanh nghiệp của chúng tôi bao gồm:

 • Chuẩn bị hồ sơ xin phá sản doanh nghiệp trong trường hợp phá sản tự nguyện;

 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ pháp lý khiếu nại quyết định mở thủ tục phá sản của tòa án trong trường hợp phá sản bắt buộc;

 • Hỗ trợ pháp lý trong việc xây dựng các phương án phục hồi hoạt động kinh doanh (nếu có);

 • Tư vấn xử lý các khoản nợ, xử lý tài sản doanh nghiệp;

 • Tư vấn các hoạt động của doanh nghiệp có thể bị cấm hoặc hạn chế kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản;

 • Xử lý các tranh chấp với bất kỳ bên thứ ba nào trong thời gian doanh nghiệp thực hiện các thủ tục phá sản;

 • Đại diện cho khách hàng làm việc với tòa án, chủ nợ và các bên thứ ba trước và sau khi nhận được quyết định mở thủ tục phá sản.

 • Khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, việc tái cấu trúc doanh nghiệp, hay đổi mới cơ cấu mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, tránh trường hợp doanh nghiệp rơi vào việc phá sản hoặc giải thể.

 • Dịch vụ tư vấn về tái cấu trúc sẽ giúp doanh nghiệp đánh giá lại toàn bộ hiện trạng cấu trúc tổ chức và kinh doanh của mình, trên cơ sở đó giúp doanh nghiệp tổ chức lại, cơ cấu lại tổ chức và các hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả hơn.

 • Trong trường hợp tái cơ cấu, nếu doanh nghiệp mong muốn phá sản, VinLegal sẽ trợ giúp về mặt pháp lý để doanh nghiệp thực hiện các thủ tục này một cách đúng pháp luật và có lợi nhất cho doanh nghiệp.