Nhà đất & Xây dựng

Nhà đất & Xây Dựng

Chúng tôi có thể tư vấn cho toàn bộ hoặc bất kỳ một giai đoạn nào của dự án bất động sản, xây dựng. Phạm vi tư vấn của chúng tôi bao gồm:

 • Tư vấn về chính sách và qui định của pháp luật Việt Nam liên quan đến bất động sản và xây dựng;

 • Giới thiệu địa điểm lập dự án đầu tư bất động sản;

 • Tư vấn về cấu trúc pháp lý của các dự án đầu tư bất động sản;

 • Tư vấn và hỗ trợ quá trình phê duyệt và cấp phép cho các dự án bất động sản và xây dựng

 • Tư vấn cho chủ đầu tư trong việc lập hồ sơ mời thầu, tuyển chọn nhà thầu và hợp đồng với nhà thầu;

 • Soạn thảo các thỏa thuận hoặc hợp đồng về đầu tư, tài trợ vốn, thi công, chuyển nhượng, bảo hiểm liên quan đến các dự án bất động sản và xây dựng

 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình xây dựng và triển khai các dự án bất động sản và xây dựng;

 • Tư vấn và/hoặc đại diện khách hàng đàm phán và giải quyết các tranh chấp liên quan đến các dự án bất động sản và xây dựng.

 • Tư vấn đàm phán, soạn thảo, ký kết thỏa thuận hợp tác đầu tư, chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các chủ đầu tư để thực hiện dự án;

 • Tư vấn, soạn thảo, rà soát và đại diện đàm phán các hợp đồng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng bao gồm cả hợp đồng EPC;

 • Tư vấn, soạn thảo các văn bản và thay mặt khách hàng xin các chấp thuận/giấy phép trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai dự án;

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục huy động vốn, soạn thảo các văn bản và xây dựng quy trình huy động vốn cho dự án;

 • Tư vấn điều kiện, trình tự, thủ tục kết thúc dự án đầu tư và khai thác, sử dụng công trình;

 • Tư vấn về chuyển nhượng, cho thuê dự án; và

 • Tư vấn về điều kiện, trình tự huy động vốn tại các dự án bất động sản phù hợp với quy định của pháp luật:

 • Soạn thảo và đưa ra ý kiến pháp lý cho các văn bản và xây dựng quy trình huy động vốn cho dự án;

 • Nghiên cứu và đưa ra ý kiến pháp lý để tư vấn về điều kiện, thủ tục hoàn thiện dự án đầu tư và khai thác, sử dụng công trình xây dựng;

 • Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý về chuyển nhượng và cho thuê dự án bất động sản.