Mua bán Sáp nhập

Mua Bán Sáp Nhập

M&A là phương thức mà các doanh nghiệp thường sử dụng để mở rộng quy mô, thị phần và chiếm lĩnh thị trường. Tuy nhiên, khi tiến hành M&A, các bên phải biết rất rõ tình trạng pháp lý của doanh nghiệp mà mình cần mua cũng như các quy trình pháp lý tiến hành việc M&A.

RULE LAW FIRM cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau đây:

  • Tư vấn về chính sách và pháp luật Việt Nam liên quan đến M&A;

  • Tư vấn trình tự, thủ tục để tiến hành một giao dịch mua bán, sáp nhập và các vấn đề pháp lý liên quan đến các trình tự, thủ tục này;

  • Thực hiện hoạt động thẩm định pháp lý đối với hoạt động của doanh nghiệp/tài sản là đối tượng mua bán, sáp nhập hoặc các doanh nghiệp liên quan đến giao dịch mua bán sáp nhập;

  • Tư vấn định giá doanh nghiệp;

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến giao dịch M&A, tiến hành lập báo cáo rà soát đặc biệt về pháp lý cho khách hàng;

  • Trợ giúp và/hoặc đại diện khách hàng tham gia đàm phán với các đối tác trong các giao dịch M&A;

  • Tư vấn và/hoặc soạn thảo các loại thỏa thuận và các dàn xếp khác nhau liên quan đến giao dịch M&A;

  • Soạn thảo, rà soát và/hoặc tham gia đàm phán các thỏa thuận, hợp đồng liên quan đến giao dịch mua bán, sáp nhập (hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; hợp đồng mua bán tài sản doanh nghiệp);

  • Tư vấn về sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến giao dịch mua bán, sáp nhập trong và sau khi hoạt động mua bán, sáp nhập chấm dứt;

  • Tư vấn và/hoặc đại diện khách hàng thực hiện những đăng ký cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.