Ly thân có cần phải làm thủ tục?

LY THÂN CÓ CẦN PHẢI LÀM THỦ TỤC

Ly thân, hiểu theo nghĩa thông thường, nghĩa là vợ chồng không còn sống chung, ăn chung, ở chung, sinh hoạt chung… Ly thân không cần phải làm thủ tục, Luật Hôn nhân và Gia đình cũng như các văn bản pháp luật hiện hành không có chế định về ly thân. Nên không bất cứ quy định nào về trình tự, thủ tục ly thân giữa hai vợ chồng. Về căn cứ cho ly hôn cũng không có quy định là vợ chồng phải sống ly thân một thời gian rồi mới được ly hôn.Ly thân cũng không làm chấm dứt mối quan hệ pháp lý giữa vợ và chồng. Do vậy trong thời gian sống ly thân, các bên vẫn có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ đối với con chung và tài sản.