Hồ sơ thành lập công ty TNHH ?

Hồ sơ thành lập công ty TNHH bao gồm :

  • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty TNHH ( 1 thành viên hoặc 2 thành viên trở lên ) ;
  • Bản danh sách thành viên công ty ;
  • Bản sao Giấy CMND của cá nhân hoặc giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền pháp luật ;
  • Bản dự thảo điều lệ công ty ;
  • Văn bản xác nhận số vốn pháp định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu ngành nghề đăng ký cần vốn pháp định);
  • Bản sao chứng chỉ hành nghề của giám đốc hoặc người đứng đầu công ty (nếu ngành nghề đăng ký cần chứng chỉ);
  • Hồ sơ sau khi được hoàn thành cần chuyển lên Phòng  Đăng ký kinh doanh, chờ xét duyệt và trả kết quả khi hồ sơ đủ điều kiện .
Xem thêm các tư vấn về: