Doanh nghiệp phải lưu giữ những tài liệu gì?

DOANH NGHIỆP PHẢI LƯU GIỮ NHỮNG TÀI LIỆU

Doanh nghiệp phải lưu giữ các tài liệu sau đây:

  • a) Điều lệ công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty; sổ đăng ký thành viên hoặc sổ đăng ký cổ đông;
  • b) Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; giấy phép và giấy chứng nhận khác;
  • c) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của công ty;
  • d) Biên bản họp Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của doanh nghiệp;
  • đ) Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán;
  • e) Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán;
  • g) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm.