Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam ?

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau:

  1. Công ty thuộc nước có tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
  2. Công ty nước ngoài đã hoạt động tại nước sở tại ít nhất 01 năm;
  3. Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn giấy phép đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ tại Việt Nam;
  4. Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện: tìm hiểu thị trường, xúc tiến thương mại tại Việt Nam;

Trường hợp nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quản lý chuyên ngành.

Xem thêm các tư vấn về: