Đất rừng chuyển qua nuôi trồng thủy sản được không?

ĐẤT RỪNG CHUYỂN QUA NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Đất của  nhà nước giao với mục đích rừng phòng hộ nên không được sử dụng vào mục đích khác. Nếu muốn nuôi trồng thủy sản trên mảnh đất này thì buộc bạn phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất qua đất nuôi trồng thủy sản.

Đất nuôi trồng thủy sản là một loại đất nông nghiệp nên có thể chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ sang đất nuôi trồng thủy sản căn cứ theo ĐIểm c Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;”

Tuy nhiên, để được chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì phải thỏa mãn được điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 58 Luật đất đai sau: Đối với dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác mà không thuộc trường hợp được Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất khi có một trong các văn bản sau đây:

  • a) Văn bản chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên; từ 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trở lên;
  • b) Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng dưới 10 héc ta đất trồng lúa; dưới 20 héc ta đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.”