Đăng ký giao dịch bảo đảm có hiệu lực khi nào?

Đăng ký giao dịch bảo đảm phát sinh hiệu lực pháp luật nếu trong trường hợp đã nộp hồ sơ hợp lệ và được Trung tâm đăng ký giao dịch bảo đảm tiếp nhận hồ sơ hợp lệ đó theo đúng thủ tục, trường hợp này đã  tiến hành xong việc thực hiện việc Đăng ký giao dịch bảo đảm. Căn cứ vào các quy định pháp luật sau:

  • Theo Nghị định số 83/2010/NĐ-CP về đăng ký giao dịch bảo đảm thì Đăng ký giao dịch bảo đảm là việc cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm ghi vào Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm việc bên bảo đảm dùng tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm.
  • Điều 6 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP quy định: “Thời hạn có hiệu lực của đăng ký giao dịch bảo đảm (là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất) được tính từ thời điểm đăng ký cho đến thời điểm xóa đăng ký theo đơn của người yêu cầu xóa đăng ký”.
  • Điểm a khoản 1 điều 7 Nghị định này hướng dẫn:  Trong trường hợp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ;