Có cần chứng minh vốn điều lệ ?

CÓ CẦN CHỨNG MINH VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ do công ty tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai. Thực tế cho thấy doanh nghiệp không cần phải chứng minh vốn điều lệ tại bước đăng ký doanh nghiệp, Trừ trường hợp ngành nghề đăng ký của doanh nghiệp có mã ngành yêu cầu vốn pháp định thì vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định này.

Tuy nhiên, việc chứng minh phần vốn góp của thành viên công ty là hoàn toàn cần thiết, hay nói cách khác, các thành viên góp vốn sẽ phải nắm giữ các giấy tờ gì để chứng minh mình đã góp vốn vào công ty, cũng như làm căn cứ để phân chia lợi nhuận sau này bao gồm:

  1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thể hiện rõ tỷ lệ vốn góp của các thành viên/ cổ đông;
  2. Điều lệ công ty;
  3. Giấy chứng nhận góp vốn, cổ phiếu. Cần lưu ý rằng, khác với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ, khi công ty đã phát hành các tài liệu này cho thành viên/cổ đông thì dù trên thực tế các thành viên/cổ đông đã góp vốn vào công ty hay chưa thì tài liệu đó là một trong các căn cứ pháp lý quan trọng xác định phần vốn góp, quyền và nghĩa vụ của các thành viên đối với công ty khi có tranh chấp xảy ra.
  4. Sổ đăng ký thành viên/ cổ đông. Tài liệu này thể hiện rõ tỷ lệ góp vốn/ cổ phần/ loại tài sản góp vốn. Do vậy, các sổ này cùng với Giấy chứng nhận góp vốn, cổ phiếu là tài liệu pháp lý quan trọng để xác định hoạt động góp vốn trên thực tế.
  5. Biên lai thu tiền, chứng từ chuyển tiền qua ngân hàng, chứng từ về tài sản góp vốn.
  6. Các tài liệu khác trong nội bộ doanh nghiệp.
Xem thêm các tư vấn về: