Trình tự thẩm định dự án điều chỉnh?

TRÌNH TỰ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐIỀU CHỈNH

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật là dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng mới, sửa chữa cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất).

Trình tự thẩm định dự án điều chỉnh được hướng dẫn cụ thể tại Khoản 3, Điều 16 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

Cập nhật
21-06-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: