Tiêu chí đánh giá năng lực nhà thầu thi công?

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÀ THẦU THI CÔNG

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định của pháp luật đấu thầu và hướng dẫn tại các mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, trường hợp nhà thầu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu thì được đánh giá là có đủ tư cách hợp lệ tham dự thầu.

Liên quan đến kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp, theo hướng dẫn tại Khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT thì hợp đồng tương tự là hợp đồng đã thực hiện toàn bộ, trong đó công việc xây lắp có các tính chất tương tự với gói thầu đang xét, bao gồm:

  • Tương tự về bản chất và độ phức tạp: Có cùng loại và cấp công trình tương tự hoặc cao hơn cấp công trình yêu cầu cho gói thầu này theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với các công việc đặc thù, có thể chỉ yêu cầu nhà thầu phải có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp đối với các hạng mục chính của gói thầu.
  • Tương tự về quy mô công việc: Có giá trị công việc xây lắp bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị công việc xây lắp của gói thầu đang xét.
Cập nhật
01-06-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: