Thủ tục hợp thửa đất?

THỦ TỤC HỢP THỬA ĐẤT

Trình tự, thủ tục hợp thửa đất thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; hướng dẫn tại Khoản 11, Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT, người sử dụng đất nộp Văn phòng đăng ký đất đai 1 bộ hồ sơ đề nghị hợp thửa, gồm:

  • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  • Đo đạc địa chính để hợp thửa đất;
  • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới hợp thửa;
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi UBND cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thời gian thực hiện các thủ tục về đất đai do UBND cấp tỉnh nơi có đất quy định cụ thể. Thời gian thực hiện thủ tục hợp thửa đất thường không quá 30 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cập nhật
14-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: