Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất?

THỦ TỤC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở.

a. Công chứng hợp đồng, giao dịch

Tổ chức thực hiện: Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn nơi có bất động sản

Hồ sơ yêu cầu công chứng (theo Điều 40 Luật công chứng): Hồ sơ yêu cầu công chứng được lập thành một bộ, gồm các giấy tờ sau đây:

 • Phiếu yêu cầu công chứng, trong đó có thông tin về họ tên, địa chỉ người yêu cầu công chứng, nội dung cần công chứng, danh mục giấy tờ gửi kèm theo; tên tổ chức hành nghề công chứng, họ tên người tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời điểm tiếp nhận hồ sơ;
 • Dự thảo hợp đồng, giao dịch (nếu có);
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng;
 • Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;
 • Bản sao giấy tờ khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có.

Sau khi người yêu cầu nộp hồ sơ yêu cầu công chứng, tổ chức công chứng sẽ thực hiện thủ tục công chứng hợp đồng mua bán/tặng cho theo quy định của pháp luật.

b. Thủ tục đăng ký sang tên (thực hiện theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai.

- Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất. Bao gồm:

 • Bản chính giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà đất;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của các bên tham gia giao dịch;
 • Bản chính hợp đồng mua bán/tặng cho công chứng.
 • Hồ sơ đăng ký sang tên quyền sử dụng, sở hữu theo quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện các quyền theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

 • Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định;
 •  Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất;

Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

2. Chi phí khi làm thủ tục đăng ký sang tên.

Chi phí khi công chứng hợp đồng:

 • Phí công chứng: Phí công chứng bao gồm phí công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, phí lưu giữ di chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng. Mức thu phí công chứng được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.
 • Thù lao công chứng: Người yêu cầu công chứng phải trả thù lao khi yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng thực hiện việc soạn thảo hợp đồng, giao dịch, đánh máy, sao chụp, dịch giấy tờ, văn bản và các việc khác liên quan đến việc công chứng. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương. Tổ chức hành nghề công chứng xác định mức thù lao đối với từng loại việc không vượt quá mức trần thù lao công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và niêm yết công khai các mức thù lao tại trụ sở của mình.
 • Chi phí khác: Trường hợp người yêu cầu công chứng đề nghị xác minh, giám định hoặc thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng thì người yêu cầu công chứng phải trả chi phí để thực hiện việc đó. Mức chi phí do người yêu cầu công chứng và tổ chức hành nghề công chứng thỏa thuận. Tổ chức hành nghề công chứng không được thu chi phí cao hơn mức chi phí đã thỏa thuận.

Chi phí khi đăng ký sang tên:

 • Thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở: Tính bằng 2% trên giá chuyển nhượng (theo Điều 22 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân).
 • Lệ phí trước bạ: Mức thu là 0,5% trên giá chuyển nhượng (theo khoản 1 Điều 7 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ).
 • Các chi phí khác, như: phí thẩm định, lệ phí cấp đổi sổ…

Theo Bộ Tư Pháp

Cập nhật
12-06-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm:
Xem nhiều