Thủ tục tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến?

THỦ TỤC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện nay, việc tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến là hợp pháp. Tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về vấn đề này trong Luật doanh nghiệp mà quy định này được bố trí rải rác trong các điều luật về họp đại hội đồng cổ đông. Bạn có thể tham khảo một số quy định sau để áp dụng tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Theo quy định tại Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 về thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đôngthì : “Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.”

Như vậy đây là cơ chế mở cho việc tổ chức đại hội trực tuyến, địa điểm chính được xác định là nơi chủ tọa tham dự cuộc họp.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 140 Luật doanh nghiệp 2014 về quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

“2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.”

Như vậy việc biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác sẽ được tiến hành khi công ty tổ chức đại hội đồng cổ đông theo hình thức này. Điều này đặt ra vấn đề về các trang thiết bị để thực hiện việc họp đại hội đồng cổ đông phải đáp ứng đầy đủ trước khi công ty tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Về việc ghi biên bản họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định tại Điều 146 Luật doanh nghiệp như sau:  Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu tại khoản 1 điều 146 Luật doanh nghiệp. Như vậy việc ghi biên bản có thể được tiến hành dưới hình thức ghi hình cuộc họp nếu tổ chức trực tuyến, đây là quy định các bạn có thể áp dụng nếu muốn lựa chọn hình thức tổ chức này nhưng đang suy nghĩ về cách ghi biên bản.

Những vấn đề khác liên quan đến tổ chức đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến được quy định và thực hiện như tổ chức đại hội đồng thông thường như việc triệu tập, thông báo, thông qua nghị quyết…

Cập nhật
13-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: