Thống nhất tính chậm nộp theo mức 0,03%/ngày

Thống nhất tính chậm nộp theo mức 0,03%/ngày

Đối với các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016 nhưng được nộp từ ngày 1/7/2016 trở đi thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Các mức tính chậm nộp được áp dụng trước đó đều không còn áp dụng kể từ khi Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2016).

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Hà Nội và trả lời một số DN về việc áp dụng tỷ lệ tính chậm nộp thuế.

Theo Tổng cục Hải quan, tại Khoản 3 Điều 3 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 106 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 quy định: “Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Đối với các khoản nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1 tháng 7 năm 2016 mà người nộp thuế chưa nộp vào ngân sách nhà nước, kể cả khoản tiền nợ thuế được truy thu qua kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền thì được chuyển sang áp dụng mức tính tiền chậm nộp theo quy định tại khoản này từ ngày 1 tháng 7 năm 2016”.

Với quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, đối với các khoản nợ thuế phát sinh trước ngày 1/7/2016 nhưng được nộp từ ngày 1/7/2016 trở đi thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp. Các mức tính chậm nộp được áp dụng trước đó đều không còn áp dụng kể từ khi Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2016).

Được biết, Tổng cục Hải quan đã chỉnh sửa lại công thức tính tiền chậm nộp trên Hệ thống kế toán tập trung đảm bảo mức tính tiền chậm nộp theo mức 03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp theo Luật số 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 1/7/2016).

Tại Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Thông tư này quy định, số tiền chậm nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu = mức tính số tiền chậm nộp x Số ngày chậm nộp tiền thuế x Số tiền thuế chậm nộp. Trong đó, mức tính số tiền chậm nộp là 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp, thay vì 0,05%/ngày như quy định trước đây tại Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Các trường hợp người nộp thuế phải nộp tiền chậm nộp bao gồm:

Nộp tiền thuế chậm so với thời hạn quy định, thời hạn được gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong quyết định ấn định thuế và văn bản xử lý về thuế của cơ quan có thẩm quyền;

Nộp bổ sung tiền thuế thiếu do khai sai số tiền thuế phải nộp, số tiền thuế được miễn, số tiền thuế được giảm, số tiền thuế được hoàn;

Được nộp dần tiền nợ thuế theo quy định;

Hàng hóa xuất, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế được bảo lãnh để thông quan hoặc giải phóng hàng theo Điều 9 Luật Thuế xuất, nhập khẩu.

Theo Báo Hải quan

Cập nhật
26-03-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: