Sử dụng tiền thu được từ quỹ đất 20% để làm nhà ở xã hội

Hướng dẫn quản lý, sử dụng tiền thu được từ quỹ đất 20% để làm nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh An Giang hướng dẫn về việc quản lý, sử dụng khoản tiền thu được từ quỹ đất 20% để làm nhà ở xã hội (NƠXH) của các dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất dưới 10ha theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, trường hợp dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10ha thì chủ đầu tư dự án được lựa chọn 1 trong 3 hình thức để thực hiện nghĩa vụ về NƠXH, trong đó có hình thức nộp bằng tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước nhằm bổ sung vào ngân sách địa phương dành để đầu tư xây dựng NƠXH trên phạm vi địa bàn.

Ngoài ra, theo quy định tại Điều 37, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 thì tiền sử dụng đất là nguồn thu của ngân sách địa phương. Do vậy, việc quản lý và sử dụng tiền sử dụng đất đối với diện tích đất 20% dành để phát triển NƠXH trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 10ha được thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước. Đề nghị UBND tỉnh An Giang căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính về nội dung này để triển khai thực hiện theo quy định.

Theo Báo Xây dựng

Cập nhật
29-08-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: