Sắp sửa đổi Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất

SẮP SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH 45/2014/NĐ-CP VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đây là nội dung tại Thông báo 306/TB-VPCP ngày 29/8/2019 về Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về dự thảo Nghị định sửa đổi quy định ghi nợ tiền sử dụng đất tại Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP.

sua doi nghi dinh 45

 

Theo đó, Bộ Tài chính nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của các Bộ, cơ quan tại cuộc họp, trong đó lưu ý một số nội dung của dự thảo Nghị định, cụ thể:

- Về đối tượng được ghi nợ: nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường (đối với các trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất, các trường hợp gia đình chính sách...).

- Về xác định mức tiền sử dụng đất được ghi nợ: làm rõ những hình thức hỗ trợ được khấu trừ và không được khấu trừ.

- Về trình tự, thủ tục ghi nợ và thanh toán nợ tiền sử dụng đất: Bộ Tài chính tiếp tục làm rõ như chỉ đạo tại Công văn 3748/VPCP-NN ngày 06/5/2019 và nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp liên quan đến nội dung tại điểm đ, e khoản 4 Điều 1 dự thảo theo hướng thuận tiện, đơn giản thủ tục cho người dân.

- Về xử lý chuyển tiếp: nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến của Bộ Tư pháp liên quan đến nội dung tại điểm b khoản 1 Điều 2 dự thảo để bảo đảm tính công bằng của pháp luật.

Theo thuvienphapluat.vn

Cập nhật
30-09-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: