Quyền của doanh nghiệp khi không đồng ý với kết quả phân loại của Hải quan?

Về việc xử lý trong trường hợp người khai hải quan không đồng ý kết quả phân loại, xác định mã số của cơ quan Hải quan:

Theo quy định tại Điều 41 Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11, khoản 1 Điều 36 Luật Hải quan số 54/2014/QH13, khoản 1 Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP và khoản 15 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP: trường hợp DN không nhất trí với kết luận kiểm tra của cơ quan Hải quan về tên hàng, mã số, mức thuế và số thuế do cơ quan Hải quan ấn định thì DN vẫn phải nộp số thuế đã ấn định để thông quan hàng hóa, đồng thời thực hiện khiếu nại, khởi kiện về việc ấn định thuế hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa, chịu chi phí giám định theo quy định của pháp luật.

Cập nhật
20-12-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: