Quy định về việc đóng tài khoản ngân hàng

Quy định về việc đóng tài khoản ngân hàng

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến như sau:

Về việc đóng tài khoản thanh toán tại Điều 18 Thông tư số 23/2014/TT-NHNN  ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (đã sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2019/TT-NHNN ngày 28/2/2019) quy định:

“1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện đóng tài khoản thanh toán của khách hàng trong các trường hợp sau:

a) Có văn bản yêu cầu đóng tài khoản thanh toán của chủ tài khoản và chủ tài khoản đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến tài khoản thanh toán…;

c) Tổ chức có tài khoản thanh toán chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật;

… 5. Sau khi đóng tài khoản thanh toán, khách hàng muốn sử dụng tài khoản thanh toán phải làm thủ tục mở tài khoản thanh toán theo quy định tại Thông tư này”.

Theo đó, Thông tư số 23/2014/TT-NHNN (đã sửa đổi, bổ sung) không có quy định yêu cầu khách hàng phải nộp giấy tờ cho tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán sau khi đã hoàn tất thủ tục đóng tài khoản thanh toán (trừ trường hợp khách hàng muốn sử dụng tài khoản thanh toán sau khi đóng tài khoản).

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Cập nhật
22-08-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: