Quy định về cấp Sổ đỏ cho tài sản gắn liền với đất

QUY ĐỊNH VỀ CẤP SỔ ĐỎ CHO TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Ngoài việc chứng nhận quyền sử dụng đất thì Sổ đỏ còn chứng nhận các loại tài sản gắn liền với đất như nhà ở, cây lâu năm....Sau đây là quy định về cấp Sổ đỏ cho tài sản gắn liền với đất.

04 loại tài sản gắn liền với đất được cấp Sổ đỏ

Theo khoản 1 Điều 104 Luật Đất đai năm 2013, tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Sổ đỏ) gồm:

- Nhà ở;

- Công trình xây dựng khác;

- Rừng sản xuất là rừng trồng;

- Cây lâu năm

Lưu ý:

- Tài sản gắn liền với đất được cấp Sổ đỏ là tài sản đã hình thành trên thực tế tại thời điểm cấp Sổ đỏ và thuộc quyền sở hữu của người đề nghị được cấp Sổ đỏ.

- Những tài sản trên không được cấp riêng một quyển Sổ đỏ mà được ghi nhận tại trang 02 của Sổ đỏ.

Tai san gan lien dat

 

Điều kiện cấp Sổ đỏ cho tài sản gắn liền với đất

1. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

2. Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở

3. Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng

Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà vốn để trồng rừng, tiền đã trả cho việc nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có một trong các giấy tờ sau đây thì được chứng nhận quyền sở hữu:

* Trường hợp có giấy tờ:

- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng sản xuất;

- Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;

- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu lực pháp luật.

* Trường hợp không có giấy tờ:

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ theo quy định trên mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của mình thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;

Lưu ý: Trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ để được chứng nhận thì phải có:

- Văn bản thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng rừng đã được công chứng hoặc chứng thực;

- Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm

* Cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu

- Loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu gồm:

+ Cây công nghiệp lâu năm;

+ Cây ăn quả lâu năm;

+ Cây dược liệu lâu năm;

+ Cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây cảnh quan lâu năm.

- Cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu phải có các đặc tính sau:

+ Cây gieo trồng một lần, cho thu hoạch sản phẩm (mà thân chính vẫn giữ nguyên) hoặc sử dụng làm cây lấy gỗ, cây cảnh quan, cây bóng mát, có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thanh lý trên 05 năm.

+ Thuộc một trong các nhóm cây sau: Cây thân gỗ, cây thân bụi hoặc cây thân leo.

* Điều kiện được chứng nhận quyền sở hữu

Chủ sở hữu cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu khi có một trong các giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp với mục đích sử dụng đất ghi trên giấy tờ đó;

- Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực;

- Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã có hiệu lực pháp luật;

- Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;

- Đối với tổ chức trong nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư để trồng cây lâu năm theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Lưu ý: Trường hợp chủ sở hữu cây lâu năm không đồng thời là người sử dụng đất thì ngoài giấy tờ để được chứng nhận quyền sở hữu thì phải có:

- Văn bản thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực;

- Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo LuatVietNam

Cập nhật
07-10-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: