Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch trái phiếu

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

I. VỀ THỦ TỤC BAN ĐẦU MUA TRÁI PHIẾU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (NĐTNN)

1. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3  Thông tư 123/2015/TT-BTC về Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam, NĐTNN mua Trái phiếu của doanh nghiệp Việt Nam bằng cách trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân làm đại diện giao dịch,  hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được  thay mặt NĐTNN mua, bán Trái phiếu theo quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán.

2. Trường hợp NĐTNN ủy quyền cho đại diện giao dịch là cá nhân Việt Nam được thực hiện các giao dịch, đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, công bố thông tin, báo cáo với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật Việt Nam thì cá nhân đó phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 6 Điều 3  Thông tư 123/2015/TT-BTC như sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh;

b) Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán;

c) Không đồng thời là nhân viên của tổ chức kinh doanh chứng khoán, chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài, ngân hàng lưu ký hoạt động tại Việt Nam;

d) Là đại diện giao dịch duy nhất tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài và được nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền bằng văn bản.

3. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán: gồm có các công ty chứng khoán, các công ty quản lý quỹ hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

4. Tỷ lệ sở hữu Trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Căn cứ điểm a khoản 3 Phần 2 Nghị định 60/2015/NĐ-CP , Nhà đầu tư nước ngoài được đầu tư không hạn chế vào trái phiếu doanh nghiệp, trừ trường hợp pháp luật có liên quan hoặc tổ chức phát hành có quy định khác.

NDTNN giao dich trai phieu

 

II. VỀ THỦ TỤC MỞ TÀI KHOẢN ĐỂ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Bước 1: Xin cấp mã số giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán

a) Theo quy định tại khoản 2 Điều 3  Thông tư 123/2015/TT-BTC, trường hợp NĐTNN chưa có mã số giao dịch chứng khoán, NĐTNN phải làm thủ tục để xin cấp mã số giao dịch tại công ty chứng khoán, bằng cách NĐTNN thông qua Công ty chứng khoán mà NĐTNN mở tài khoản nộp hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. 

b) Hồ sơ đăng ký Mã số giao dịch chứng khoán theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 123/2015/TT-BTC:

 • Khách sẽ ủy quyền cho đơn vị làm hồ sơ nộp hồ sơ xin Securities Trading Code (STC) cho VSD
 • Hồ sơ cần thiết bao gồm: 1 bản công chứng đăng ký Doanh nghiệp, 1 bản công chứng passport của người đại diện Công ty, bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (Nếu là cá nhân), 1 bản đăng ký STC, 1 bản ủy quyền cho đơn vị làm hồ sơ, Giấy đăng ký thuế của cơ quan thuế nước nơi tổ chức đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh. Hồ sơ khác nếu VSD có yêu cầu.
 • Ngoại trừ tài liệu bằng Tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng Anh đã được công chứng hoặc chứng thực theo pháp luật nước ngoài, tài liệu bằng các tiếng nước ngoài khác phải được dịch ra tiếng Việt. Việc dịch ra tiếng Việt được thực hiện bởi thành viên lưu ký hoặc bởi tổ chức dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
 • VSD sau khi nhận hồ sơ sẽ xử lý chậm nhất trong khoảng 1 tuần là có STC.

Bước 2: Mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại Ngân hàng .

a) Theo quy định tại khoản 1, 2, 4 Điều 7  Thông tư 123/2015/TT-BTC theo đó NĐTNN được mở một tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một ngân hàng lưu ký được phép kinh doanh ngoại hối để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Mọi hoạt động chuyển tiền để thực hiện giao dịch, thanh toán khách liên quan đến hoạt động đầu tư chứng khoán, nhận và sử dụng cổ tức, lợi tức được chia, mua ngoại tệ các tổ chức tín dụng được phép hoặt động kinh doanh ngoại hối tại Việt Nam để chuyển ra nước ngoài và các giao dịch khác có liên quan đều phải thực hiện thông qua tài khoản này. Tài khoản đầu tư gián tiếp trên phải được mở tại một trong các ngân hàng đối tác của công ty chứng khoán mà NĐTNN dự kiến mở tài khoản. Do đó, NĐTNN phải chủ động liên hệ với công ty chứng khoán để thực hiện.

b) Thời hạn mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp trong vòng 2 ngày khi Ngân hàng nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên để đủ hồ sơ hợp lệ và thực hiện các thủ tục chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền nước sở tại và hợp pháp hoá lãnh sự bởi cơ quan ngoại giao có thẩm quyền của Việt Nam và dịch qua tiếng Việt cần rất nhiều thời gian có thể từ 1-2 tháng.

c) Hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đối với Tổ chức nước ngoài:

 • Giấy phép thành lập của tổ chức nước ngoài: bản hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng.
 • Trong trường hợp tổ chức có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật, Thư chỉ định người đại diện theo pháp luật của tổ chức nước ngoài được toàn quyền sử dụng và hoạt động tài khoản ngân hàng (bao gồm và không giới hạn việc mở tài khoản, thay đổi thông tin tài khoản, và đóng tài khoản) và được thay mặt tổ chức nước ngoài ủy quyền cho một người khác ký nếu cần thiết:bản hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng.
 • Điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài: bản hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng.
 • Hộ chiếu của chủ tài khoản và người được ủy quyền (nếu có) có các trang đóng dấu xuất cảnh của cơ quan nhập cảnh được công chứng tại Việt Nam hoặc được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Nghị quyết hội đồng quản trị, hội đồng thành viên công ty về việc chỉ định chủ tài khoản mở tài khoản tại ngân hàng được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Biên bản thỏa thuận chỉ định chủ tài khoản có chữ ký của hội đồng quản trị được hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Giấy ủy quyền chỉ định người được ủy quyền được hợp pháp hóa lãnh sự và hộ chiếu của người được ủy quyền được hợp pháp hóa lãnh sự. Trường hợp này, cần cung cấp Hợp đồng lao động hay bất kỳ giấy tờ nào chứng minh người ủy quyền là người đang làm việc tại công ty.
 • Passport/ ID của người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền và nhân viên giao dịch.

d) Hồ sơ mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp đối với cá nhân nước ngoài: Bản sao hộ chiếu hợp lệ ( Hợp pháp hóa lãnh sự hoặc Bản sao hộ chiếu có các trang đóng dấu xuất cảnh của cơ quan xuất nhập cảnh được công chứng tại Việt Nam)

e) Lưu ý: Tùy theo từng Ngân hàng, có thể yêu cầu khác hoặc bổ sung thêm các tài liệu hồ sơ khác.

Bước 3: Mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán 

a) Để giao dịch mua bán Trái phiếu, NĐTNN phải mở tại khoản giao dịch chứng khoán và tài khoản lưu ký chứng khoán tại Công ty chứng khoán hoặc mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty chứng khoán và mở tài khoản lưu ký tại Ngân hàng là thành viên lưu ký mà NĐTNN đã mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp.

b) Trường hợp mở tài khoản giao dịch chứng khoán và tài khoản lưu ký tại công ty chứng khoán: NĐTNN đến một trong các công ty chứng khoán để tiến hành các bước mở tài khoản giao dịch chứng khoán và tài khoản lưu ký. Hồ sơ bao gồm:

 • Phiếu thông tin về Tổ chức đầu tư nước ngoài (*): 01 bản
 • Phiếu thông tin về người đại diện được ủy quyền của tổ chức đầu tư nước ngoài (*): 01 bản
 • Giấy chỉ định người đại diện theo pháp luật (*): 01 bản
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*): 01 bản
 • Bản sao hộ chiếu hợp lệ (Nếu là cá nhân)
 • Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán: 01 bản sao hoặc 01 bản gốc nếu khách hàng được cấp mã số giao dịch chứng khoán thông qua công ty chứng khoán.
 • Giấy thông báo mã số tài khoản ngân hàng: 01 bản sao.

Trong trường hợp NĐTNN không có thời gian, điều kiện để đến trực tiếp văn phòng công ty chứng khoán để mở tài khoản, NĐTNN có thể nhờ nhân viên công ty chứng khoán để được tư vấn, hướng dẫn qua mail, điện thoại, trực tuyến và nộp hồ sơ mở tài khoản bằng hình thức chuyển phát.

c) Trường hợp NĐTNN mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán và mở tài khoản lưu ký tại Ngân hàng lưu ký (Ngân hàng mở tài khoản đầu tư gián tiếp)

NĐTNN cũng có thể chọn mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán và mở tài khoản lưu ký chứng khoán tại Ngân hàng lưu ký theo khoản 1 Điều 8  Thông tư 123/2015/TT-BTC khi đó NĐTNN cần cung cấp thêm Giấy xác nhận mở tài khoản lưu ký tại tổ chức lưu ký khác.

*Lưu ý: 

Các hồ sơ của NĐTNN cần được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền nước sở tại và hợp pháp hoá lãnh sự bởi cơ quan ngoại giao có thẩm quyền của Việt Nam và dịch qua tiếng Việt.

RULE LAW FIRM

Cập nhật
22-04-2020
Có thể bạn quan tâm: