Người lao động được thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu?

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THAY ĐỔI NƠI KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU

Căn cứ Luật BHYT, Thông tư số 40/2015/TT-BYT và trả lời của BHXH TP.HCM thì người lao động được thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu nội dung như sau:

  • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16-11-2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB theo danh sách các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu được BHXH TP.HCM thông báo hằng quý trên trang thông tin điện tử (địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/danh-muc).
  • Nếu NLĐ có nguyện vọng thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu thì lập hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ 610, thủ tục hồ sơ tại địa chỉ: http://bhxhtphcm.gov.vn/thu-tuc-ho-s...bhxh-the-bhyt, nộp cho cơ quan BHXH nơi cấp thẻ vào tháng đầu quý để được giải quyết.
Cập nhật
09-06-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: