Nghiên cứu, rà soát pháp luật liên quan đến condotel, officetel

Nghiên cứu, rà soát pháp luật liên quan đến condotel, officetel

Ngày 12/8/2019, Thủ tướng ban hành Quyết định 999/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

Theo đó, để triển khai thực hiện Đề án, Thủ tướng giao các bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Bộ Xây dựng nghiên cứu, rà soát pháp luật liên quan về mô hình kết hợp văn phòng khách sạn (officetel).

- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thực hiện các nhiệm vụ:

+ Nghiên cứu pháp luật liên quan về dịch vụ chia sẻ phòng ở, mô hình kết hợp căn hộ - khách sạn (condotel).

+ Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý lĩnh vực lưu trú du lịch theo mô hình kinh tế chia sẻ tại Việt Nam.

+ Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và hoàn thiện quy định về quản lý mô hình kinh tế chia sẻ trong du lịch.

- Bộ Công an xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cho phép chia sẻ, kết nôia mở với các ngành dịch vụ (tài chính, ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm,...).

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng báo cáo đấnh giá tác động của một số loại hình kinh tế chia sẻ chính tới nền kinh tế...

Quyết định 999/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 12/8/2019.

Theo thuvienphapluat.vn

Cập nhật
20-08-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: