Kiểm toán nhà nước được quyền truy cập dữ liệu của tổ chức, cá nhân

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐƯỢC QUYỀN TRUY CẬP DỮ LIỆU CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Đây là nội dung về quyền hạn của Kiểm toán nhà nước vừa được bổ sung tại Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019.

Kiem toan nha nuoc

 

Theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định về quyền hạn của Kiểm toán nhà nước như sau:

- Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán;

Được truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu điện tử của đơn vị được kiểm toán, của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán để khai thác, thu thập thông tin tài liệu liên quan trực tiếp đến nội dung, phạm vi kiểm toán;

Việc truy cập dữ liệu phải tuân thủ quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm bảo vệ bí mật, bảo mật, an toàn theo quy định của pháp luật.

Hiện hành chỉ quy định: Yêu cầu đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán.

- Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu các nội dung liên quan trực tiếp nội dung, phạm vi kiểm toán của đơn vị kiểm toán tại các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán.

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.

Theo Thuvienphapluat

Cập nhật
13-12-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: