Không trực tiếp sản xuất không được hoàn thuế

Không trực tiếp sản xuất không được hoàn thuế

Tổng cục Hải quan vừa có trả lời về việc thực hiện quy định pháp luật trong việc hoàn thuế đối với nguyên liệu, linh kiện NK cung cấp cho DN khác để sản xuất hàng XK.

Theo phân tích của Tổng cục Hải quan, tại điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế XK, thuế NK số 107/2016/QH13, khoản 1 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định thì người nộp thuế đã nộp thuế NK đối với hàng hóa NK để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa XK và đã XK sản phẩm ra nước ngoài, hoặc XK vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế NK đã nộp.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì cơ sở để xác định hàng hóa được miễn thuế: "Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa XK có cơ sở sản xuất hàng hóa XK trên lãnh thổ Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK để sản xuất hàng hóa XK; Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện NK thực tế được sử dụng để sản xuất sản phẩm thực tế XK; Sản phẩm XK được làm thủ tục hải quan theo loại hình sản xuất XK; Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác NK hàng hóa, XK sản phẩm.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hải quan về sản phẩm XK được sản xuất từ hàng hóa NK trước đây".

Tổng cục Hải quan cho biết, với quy định nêu trên, từ ngày 1/9/2016, trường hợp tổ chức, cá nhân NK hàng hóa để sản xuất hàng XK nhưng không trực tiếp sản xuất mà cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác sản xuất, gia công và tự XK sản phẩm thì không đáp ứng cơ sở xác định hàng hóa được hoàn thuế theo quy định tại Nghị định 134/2016/NĐ-CP nên không được hoàn thuế NK đối với nguyên liệu, linh kiện nêu trên.

Theo Báo Hải Quan

Cập nhật
12-12-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: