Khoản thu từ phí chợ, hạch toán thế nào?

KHOẢN THU TỪ PHÍ CHỢ, HẠCH TOÁN THẾ NÀO?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Phụ lục số 01 Danh mục Phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 thì các loại phí và lệ phí theo quy định không bao gồm phí chợ.

Theo Phụ lục số 02 Danh mục các sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí thì “phí chợ” trước đây được chuyển sang tên giá sản phẩm, dịch vụ là “Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ”.

Như vậy, “Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ” không thuộc phạm vi ngân sách Nhà nước theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13, nên không phản ánh khoản thu từ “Dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ” vào thu ngân sách Nhà nước và do đó không bố trí Tiểu mục “Phí chợ” trong Danh mục Mã mục, tiểu mục tại Phụ lục III kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo Điểm 1.3 Mục V Phần C Phụ lục VI Công văn số 4696/KBNN-KTNN ngày 29/9/2017 của Kho bạc Nhà nước hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước quy định:

Tài khoản 3714 - Tiền gửi thu sự nghiệp khác: “Tài khoản này được mở cho các đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu sự nghiệp khác để quản lý và theo dõi việc thu và sử dụng các khoản tiền gửi có nguồn gốc từ thu sự nghiệp khác được để lại đơn vị”.

Vì vậy, các khoản thu từ phí chợ, nếu đơn vị mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước thì được phản ánh vào Tài khoản 3714, không hạch toán vào thu ngân sách Nhà nước theo mục lục ngân sách Nhà nước.

Cập nhật
14-07-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: