Khi nào người lao động đề nghị tăng lương là tốt nhất?

KHI NÀO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TĂNG LƯƠNG

- Theo Khoản 2 Điều 90 Bộ luật Lao động 2012 thì tiền lương trả cho người lao động căn cứ vào năng suất lao động và chất lượng công việc. Như vậy, khi nào người lao động nhận thấy tiền lương của mình không đánh giá đúng năng suất lao động và chất lượng công việc của mình (tiền lương thấp hơn mức đáng lẽ ra người lao động phải hưởng) thì có thể đề nghị Công ty tăng lương.

Lưu ý: Việc này sẽ phụ thuộc vào tình hình làm việc của người lao động, tình hình thực tế hoạt động tại Công ty… Nên thời điểm nào là phù hợp để đề nghị Công ty tăng lương phụ thuộc vào sự nhận định của người lao động.

- Căn cứ vào nội dung nâng bậc lương, nâng lương tại hợp đồng lao động (Điểm e Khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động 2012); quy định về việc nâng lương tại nội dung thương lượng tập thể (Điều 70 Bộ luật Lao động 2012); nội dung về nâng bậc lương, nâng lương tại Quy định của Công ty (Điều 102 Bộ luật Lao động 2012) thuộc trường hợp được tăng lương mà Công ty chưa tăng lương thì người lao động được quyền đề nghị Công ty tăng lương cho mình để đúng với quy định của pháp luật.

Theo thuvienphapluat.vn

Cập nhật
04-07-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: