Hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Bộ Xây dựng vừa có Công văn 2191/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng theo Nghị định 32/2015/NĐ-CP.

Sau khi xem xét Công văn 982/SGTVT.CLCTGT ngày 27/6/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp và hồ sơ gửi kèm ngày 31/7/2019 về việc hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng được công bố nhưng chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình, thì chủ đầu tư tổ chức xác định định mức dự toán xây dựng điều chỉnh làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

hop dong xay dung

 

Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng đã ký giữa các bên, phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và không trái với quy định tại hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Như vậy, đối với trường hợp nêu tại Công văn 982/SGTVT.CLCTGT, việc điều chỉnh, thực hiện thanh, quyết toán hợp đồng phần thi công xây dựng được thực hiện theo nội dung Hợp đồng số 08./HĐ-EC.2017 và các tài liệu khác có liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật về hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh.

Trường hợp hợp đồng đã ký có nội dung chưa rõ thì chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo, ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng (nếu có), báo cáo người quyết định đầu tư quyết định theo quy định. 

Cập nhật
21-09-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: