Hướng dẫn mới về đăng ký giao dịch chứng khoán trên UPCoM

Hướng dẫn mới về đăng ký giao dịch chứng khoán trên UPCoM

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện quy trình, thủ tục, hồ sơ theo hướng tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp chào sàn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.

Theo đó, Thông tư 13/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (UPCoM).

Thông tư 13 vừa ban hành đã sửa đổi, bổ sung và làm rõ đối tượng thực hiện điều kiện giao dịch áp dụng đối với doanh nghiệp cổ phần hoá theo phương thức đấu giá công khai để phù hợp với các quy định pháp luật về chứng khoán và pháp luật cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Theo đó, Thông tư 13 đã bổ sung thêm đối tượng áp dụng cụ thể là "doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa dưới hình thức chào bán chứng khoán ra công chúng".

Cùng với đó, thông tư mới đã sửa đổi quy định về trình tự thủ tục đăng kí giao dịch của doanh nghiệp cổ phần hoá theo hướng dẫn chiếu đến văn bản pháp luật cổ phần hoá.

Đáng chú ý, Thông tư 13 đã có thêm các quy định mới, nhằm "gỡ vướng" cho những phát sinh trong thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp chưa đủ điều kiện về báo cáo tài chính có thể đăng kí giao dịch trên sàn chứng khoán. Cụ thể, theo quy định của Thông tư 13, doanh nghiệp cổ phần hoá cùng năm đăng kí giao dịch dẫn đến không có báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng kí giao dịch, thì giao cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng kí giao dịch đã kiểm toán của doanh nghiệp trong giai đoạn là doanh nghiệp nhà nước.

Đối với trường hợp doanh nghiệp cổ phần hoá trước năm nộp hồ sơ đăng kí giao dịch dẫn đến báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng kí giao dịch không đủ 12 tháng, cũng được giao cho HNX xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán này.

Bên cạnh đó, với các trường hợp báo cáo tài chính của công ty hợp nhất có sự tham gia của công ty niêm yết, mà sau hợp nhất không đủ điều kiện niêm yết thì phải đăng kí giao dịch UPCoM, Thông tư 13 cũng giao cho HNX xem xét hồ sơ trên cơ sở báo cáo tài chính năm liền trước năm đăng kí giao dịch đã được kiểm toán của công ty hợp nhất. Trường hợp không có báo cáo tài chính năm liền trước, thì doanh nghiệp được sử dụng báo cáo tài chính đã kiểm toán của các công ty bị hợp nhất.

Thông tư đã bổ sung quy định về các trường hợp khác nộp báo cáo tài chính theo hướng dẫn của sở giao dịch chứng khoán sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận để bao quát tất cả các trường hợp phát sinh.

Đối với trường hợp doanh nghiệp tăng vốn hoặc thay đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp trong năm đăng kí giao dịch thì ngoài báo cáo tài chính theo quy định, thông tư đã bổ sung việc doanh nghiệp phải nộp thêm báo cáo kiểm toán vốn để HNX xem xét hồ sơ tính trên số vốn thay đổi mới của doanh nghiệp đăng kí giao dịch.

Theo Báo Hải quan

Cập nhật
25-03-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: