Dự án đầu tư nào có nguy cơ tác động xấu đến môi trường?

Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về vấn đề này như sau:

Hiện nay, pháp luật về bảo vệ môi trường chưa có quy định cụ thể để phân loại, xếp loại các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Việc xem xét tác động của các dự án đầu tư đến môi trường và ngược lại được thực hiện thông qua công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án.

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường quy định tại Khoản 1, Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và được cụ thể hóa tại Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Việc thẩm định công nghệ của các dự án đầu tư không thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Cập nhật
17-11-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: