Dự án chậm triển khai, tính từ thời điểm nào?

DỰ ÁN CHẬM TRIỂN KHAI, TÍNH TỪ THỜI ĐIỂM NÀO

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điểm g, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư, dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động trong trường hợp sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp được giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật này.

Theo quy định tại Khoản 8 Điều 39 Luật Đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tiến độ thực hiện dự án đầu tư gồm các nội dung:

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (nếu có);

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án;

- Trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

Căn cứ các quy định nêu trên, thời điểm để tính các thời hạn quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư được xác địn

Cập nhật
21-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: