Đóng bù BHXH thời gian bị gián đoạn?

ĐÓNG BÙ BHXH THỜI GIAN BỊ GIÁN ĐOẠN

Thời gian nghỉ không làm việc, không hưởng tiền lương thi không có căn cứ để trích nộp BHXH (không được đóng bù), thời gian này không được tính để hưởng BHXH. Về vấn đề này BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 21; Khoản 1, 3 Điều 85; Khoản 1 Điều 86, Luật BHXH năm 2014; Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, hàng tháng người sử dụng lao động đóng BHXH và trích từ tiền lương của người lao động để đóng cùng một lúc vào quỹ BHXH; Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương, nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không phải đóng BHXH tháng đó.

Cập nhật
30-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: