Doanh nghiệp tự chọn phân bổ chi phí chung?

DOANH NGHIỆP TỰ CHỌN PHÂN BỐ CHI PHÍ CHUNG

Tùy thuộc quy mô, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp được tự lựa chọn chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC hoặc Thông tư số 133/2016/TT-BTC.

Về phân bổ chi phí, chế độ kế toán hiện hành không quy định về cách thức phân bổ các chi phí chung như: Chi phí lương, các khoản trích theo lương, chi phí khấu hao tài sản cố định,... Do đó, doanh nghiệp tự lựa chọn tiêu thức phân bổ phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị mình.

Về áp dụng chế độ kế toán, tùy thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý mà doanh nghiệp được tự lựa chọn chế độ kế toán áp dụng theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cập nhật
28-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: