Định giá tài sản trong tố tụng hình sự?

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

Việc định giá tài sản được thực hiện dựa theo các căn cứ Thông tư 43/2018/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự như sau:

  • Giá thị trường của tài sản, là giá giao dịch phổ biến trên thị trường tại thời điểm định giá và địa điểm định giá được yêu cầu định giá;
  • Giá do các CQNN có thẩm quyền quy định, quyết định, là mức giá do CQNN quyết định đang có hiệu lực áp dụng tại thời điểm được yêu cầu định giá;
  • Giá do doanh nghiệp thẩm định giá (TĐG) cung cấp, là giá được xác định theo kết quả TĐG tại Chứng thư TĐG và Báo cáo kết quả TĐG;
  • Giá trong tài liệu, hồ sơ hợp pháp về loại tài sản đó do các CQ có thẩm quyền hoặc CQ yêu cầu định giá cung cấp;
  • Các căn cứ khác về giá hoặc giá trị của tài sản cần định giá.
Cập nhật
04-06-2018
Xem thêm các tư vấn về: