Điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai?

ĐIỀU KIỆN BÁN, CHO THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/9/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư, đã được giao đất, cho thuê đất, đã có văn bản cho phép chuyển nhượng dự án và các hợp đồng chuyển nhượng, bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản đã ký trước ngày 1/7/2015 thì không phải làm lại thủ tục theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13”.

Khoản 2 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua”.

Khoản 4 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản nếu bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản trong dự án đó sau ngày 1/7/2015 (ngày có hiệu lực của Luật Kinh doanh bất động sản 2014) thì phải thực hiện theo các quy định của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Nghị định số 76/2015/NĐ-CP (không phụ thuộc vào thời điểm của dự án được chấp thuận đầu tư, giao đất, cho thuê đất trước hay sau ngày 1/7/2015). Đối với bất động sản là nhà ở hình thành trong tương lai thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và pháp luật khác có liên quan.

Cập nhật
20-06-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: